Taisyklės

Atnaujinta: 2019-04-18

 1. Bendrosios nuostatos

 2. Asmens duomenų apsauga

 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

 4. Pirkėjo teisės

 5. Pirkėjo įsipareigojimai

 6. Pardavėjo teisės

 7. Pardavėjo įsipareigojimai

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 9. Prekių pristatymas

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

12. Atsakomybė

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14. Apsikeitimas informacija

15. Registracija Svetainėje

16. Baigiamosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei užsakymo patvirtinimo metu pažymėjus varnelę prie teiginio „Mano duomenys įvesti teisingai. Susipažinau ir sutinku su reBuild.lt taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas (vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis), kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB RBLD (toliau „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu „reBuild.lt“ el. parduotuvėje (toliau „Parduotuvė“) susijusios nuostatos. Parduotuvės interneto svetainės URL adresas yra „www.rebuild.lt“ (toliau „Svetainė“).


1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas privalo pranešti Svetainėje. Prieš bet kokį pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su pakeitimais, Pirkėjas turi nustoti naudotis Svetaine. Tuo atveju, jei po pakeitimų įsigaliojimo ir/ar įgyvendinimo Pirkėjas toliau naudojasi Svetaine, bus laikoma, jog Pirkėjas patvirtino, kad sutinka su visais pakeitimais


1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Jei Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.


1.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Parduotuvėje esančią informaciją ir bet kurią internetu teikiamą paslaugą padaryti prieinamą visiems arba tik tam tikroms registruotų vartotojų grupėms.


1.6. Pardavėjas turi teisę imti mokesčius už bet kurios paslaugos teikimą. Mokesčių dydžiai nurodomi Parduotuvės interneto svetainėje. Mokesčiai mokami Pardavėjo nustatyta tvarka ir periodiškumu Bendrovei priimtinu būdu. Atsiskaitymo tvarka, periodiškumas ir atsiskaitymo būdai nurodomi Parduotuvės interneto svetainėje. Taikomi tokie mokesčių dydžiai ir terminai, kokie buvo paskelbti paslaugos teikimo metu. Taikomi tokie atsiskaitymo būdai, kurie priimtini Pardavėjui atsiskaitymo metu.

į viršų

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.


2.2. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje. Pirkėjo asmens kodas ir paso/tapatybės kortelės numeris gaunamas tik tuomet, kai Pirkėjas nori įsigyti prekę lizingo būdu; Šie duomenys Parduotuvėje nesaugomi, o iškart perduodami lizinguojančiai bendrovei.


2.3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

į viršų

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

į viršų

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.


4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui laisva forma raštu (pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, išskyrus atvejus, kai prekė patenka į nekeičiamų ir negrąžinamų tinkamos kokybės prekių sąrašą (nėra taikomas 14 dienų keitimo/grąžinimo terminas - šiuo atveju Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik Pardavėjui geranoriškai sutikus). Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Gavęs tokį Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie pranešimo gavimą į užsakyme nurodytą el. paštą.


4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudojama.


4.4. Jei Pirkėjas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą nesumoka už įsigyjamas prekes, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė sutarties: Pardavėjas Pirkėjo užsakymą anuliuoja ir prekių Pirkėjui neperduoda.


4.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu gavus užsakytą Prekę, paaiškėjo, kad jos trūkumas yra mažareikšmis.

į viršų

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas sutinka nurodytoje Parduotuvės užsakymo formoje pateikti tikslius, išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.


5.2. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


5.3. Pirkėjas sutinka tikslinti pateiktus asmens duomenis tokiu būdu, kad jie būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi. Visa informacija apie Pirkėją turi būti pateikiama lietuvių arba lietuvių ir anglų kalbomis.

5.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

į viršų

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuvę arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.


6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.


6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.


6.4. Pirkėjui nesilaikant Parduotuvės Taisyklių, Pardavėjas pasilieka sau teisę užblokuoti Pirkejo prisijungimą prie Svetainės, arba visai ištrinti Pirkėjo paskyrą ir duomenis.


6.5. Pardavėjas pasilieka teisę suteikti Pirkėjui vienkartinę nuolaidą už Parduotuvėje pastebėtą(-as) klaidą(-as).

į viršų

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių bei Parduotuvės nustatytų sąlygų ir sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.


7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.


7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte esančiomis sąlygomis.


7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


7.5. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui (išskyrus atvejus, kai prekė patenka į nekeičiamų ir negrąžinamų tinkamos kokybės prekių sąrašą) visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

į viršų

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.


8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą;
 • Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su pasirinktų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Maksimali suma vienam užsakymui mokant per elektroninę bankininkystę yra 570 € su PVM.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Jei sandėlyje užsakytų prekių nėra, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik sandėliui gavus prekes. Apie vėlavimą pristatyti prekes Pirkėjas informuojamas.


8.4. Suformavus prekių krepšelį ir paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas gali parsisiųsti ir atsispausdinti išankstinio apmokėjimo PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra yra siunčiama Pirkėjo užsakyme nurodytu el. paštu po užsakymo įvykdymo (kai Pirkėjas gauna prekes). Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.


8.5. PVM sąskaita-faktūra yra siunčiama užsakyme nurodytu el. paštu po užsakymo įvykdymo. Užsakymas laikomas įvykdytu kai Pirkėjas gauna prekes. Jeigu Pirkėjui reikalingas sąskaitos-faktūros pasirašytas ir užantspauduotas originalas, būtina pažymėti atitinkamą "varnelę" užsakymo metu arba tiesiog pranešti apie tai Pardavėjui kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus sąskaitos-faktūros originalas nėra privalomas pardavimo rekvizitas, todėl atspausdinta el. versija turi tą pačią juridinę galią.


į viršų

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.


9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.


9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.


9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba Pirkėjas informuojamas el. paštu apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.


9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai priklausė nuo pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.


į viršų

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Reali prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti dalių, kurie neįeina į produkto komplektaciją.


10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


į viršų

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Norėdamas grąžinti prekę (išskyrus atvejus, kai prekė patenka į nekeičiamų ir negrąžinamų tinkamos kokybės prekių sąrašą) Pirkėjas turi informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodydamas visus savo kontaktinius duomenis.


11.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


11.4. Kai grąžinama kokybiška prekė, grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Kai grąžinama nekokybiška preke, grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir, patvirtinus, kad prekės yra nekokybiškos, jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis ir padengti Pirkėjo prekės grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis per 14 darbo dienų (nuo pretenzijos gavimo dienos) grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

į viršų

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo ir/arba registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.


12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.


12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.


12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


12.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


12.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį ar visišką sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, nustatytų LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimu Nr. 840. Jei šios aplinkybės tiesiogiai sutrukdo šalims vykdyti savo įsipareigojimus, tai sutartyje numatyti terminai pratęsiami tokių aplinkybių veikimo laikotarpiui. Šalis, kuriai tokios aplinkybės trukdo vykdyti savo įsipareigojimus, kitai šaliai apie tai privalo pranešti per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo, pateikdama iš oficialių kompetentingų organizacijų gautą šias aplinkybes patvirtinantį dokumentą.

į viršų

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.


13.2. Pirkėjas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais jei sutinka gauti naujienlaiškius (uždeda varnelę reikiamame langelyje atliekant registraciją arba užsakymą arba įveda savo el. pašto adresą į naujienų prenumeratos skiltį). Pirkėjas turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba bet kada atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais apie tai informuojant Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas ir nemokamai nutraukia Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) ir informuoja apie tai Pirkėją. Pirkėjo nesutikimas/atsisakymas dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neįtakuoja Pirkėjo teisės pirkti Parduotuvėje. Apsikeitimas informacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta pagal šių Taisyklių 14 punkto nuostatus.

į viršų

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus, skundus ir klausimus siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Skundai nagrinėjami raštu vadovaujantis bendraisiais protingumo, sąžiningumo, teisingumo, ekonomiškumo principais, bendradarbiaujant su Pirkėju ir siekiant kiek įmanoma taikesnio sprendimo.

į viršų

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Bet kokios Parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.


16.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu susiformavusiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei bet kokia šių Taisyklių sąlyga bus pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitų sąlygų galiojimui.


16.3. Jei Pardavėjas nepasinaudoja bet kokia savo teise, numatyta šiose Taisyklėse, tai nereiškia, kad Pardavėjas ta teise negali pasinaudoti bet kada vėliau ir tai nereiškia tokios teisės atsisakymo. Jei Pardavėjas nereikalaus pašalinti bet kokio Taisyklių pažeidimo, tai nereiškia, kad Pardavėjas atsisako pažeistos Taisyklių sąlygos.


16.4. PIRKĖJAS PATVIRTINA, KAD PERSKAITĖ TAISYKLES, JUOS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.

į viršų
 Parsisiųsti Taisykles PDF formatu
 
1. Krepšelis → 2. Užsakymas → 3. Apmokėjimas
Krepšelis tuščias
 Pristatymas iš EU sandėlio 3.00 € (iki 30 kg). Suma: 3.00 € 
Turite klausimų dėl užsakymo? Turite klausimų dėl užsakymo? Maloniai prašome skambinti mums tel. 8 614 41221
Informacija apie atsiskaitymo būdus Informacija apie atsiskaitymo būdus